Ankur Mishra

Founder - CEO

Vikash Gupta

Marketing Head

Santosh Kumar

Marketeer

Ankur Kaushik

Web Developer

Akashdeep

Designer

Brijesh Gupta

App Developer

Sonali Jindal

Content Head

Vijay Sahi

Java Developer